Online English Courses

Online English Courses

Online English Courses

Everest online course မ်ားရဲ႕ အားသာခ်က္ေတြက ဘာလဲ?
❇️ Mobile app/ computer တို႔ျဖင့္ေလ့လာႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ သင္ခန္းစာမ်ားအျပင္ (Instructor-led) ဆရာ/မ တို႔ႏွင့္ online မွတိုက္႐ိုက္သင္ၾကားခ်ိန္မ်ား ပါဝင္ျခင္း။
❇️ (100 % money back guarantee) သင္တန္းတက္ေရာက္ၿပီး ၂ ရက္အတြင္း အဆင္မေျပမႈမ်ား ရွိပါက ရာႏႈန္းျပည့္ ေငြျပန္အမ္းေပးသည္အထိ အာမခံထားျခင္း။
❇️ Course တစ္ခုတက္ေရာက္ၿပီး ေနာက္ထပ္သင့္ေတာ္ရာ course တစ္ခုကို အခမဲ့ တက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္း။
❇️ Everest ရဲ႕ classroom မွာ သင္ၾကားတဲ့ အေတြ႕အႀကဳံအတိုင္း ရရွိႏိုင္ျခင္း။
❇️ Digital lesson မ်ားအျပင္ ဆရာ/မ မ်ားမွ သီးသန႔္ assignment ႏွင့္ project မ်ားျဖင့္ သင္ၾကားေပးျခင္း။
❇️ English skill အျပင္ ၂၁ ရာစု၏ အေရးပါေသာ skill မ်ားကိုပါ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း။
❇️ သင္တန္းသူ/သားတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို Everest team ႏွင့္ ဆရာ/မမ်ားမွ အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း။
❇️ Course အမ်ားအျပားထဲမွ မိမိႏွင့္သင့္ေတာ္ရာ course ကို ေ႐ြးခ်ယ္တက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္း။

🔷 General English – 4 skills) (Level 1 – Elementary to Level 6 Upper Intermediate)
🔷 English for teenagers – 4 skills) (Level 1 – Elementary to Level 5 Upper Intermediate)
🔷 IELTS Foundation, IELTS Trainer, IELTS Exam Preparation
🔷 Business Speaking & Business Writing
🔷 Academic English
🔷 Vocabulary for General English, Business English Vocabulary, Academic Vocabulary
🔷 Pronunciation Practice